Retningslinjer for selvstendig bruk av ultralyd i allmennmedisin


Retningslinjer for selvstendig bruk av ultralyd i allmennmedisin
Som for andre diagnostiske metoder allmennlegen benytter må ultralydvirksomhet omfattes av de samme krav til forsvarlighet. Bevissthet rundt undersøkerens egen kompetanse må være høy.Kvalitetssikring av ultralyddiagnostikk i allmennmedisin må sikres gjennom utdanningsopplegget, som i tillegg til tekniske ferdigheter må bidra til at allmennlegen har et reflektert forhold til undersøkelsen og dens nytte og begrensninger.
Arbeidsgruppen foreslår følgende retningslinjer for bruk av selvstendig ultralyd i allmennmedisin:
-utdanning i ultralyddiagnostikk ved gjennomført modul for ultralyd i allmennmedisin, som tidligere skissert i rapporten, eller utdanning gjennom spesialisthelsetjenesten, dvs. sideutdanning ved radiologisk eller gynekologisk avdeling. Ved sideutdanning i andre spesialiteter der ultralydundersøkelse inngår som del av utdanningen vil det trolig være behov for videreutdanning for å dekke indikasjonene i allmennpraksis. Vedlikehold av kunnskap bør ivaretas ved å delta i etterutdanning (smågrupper, temakurs, problembaserte kurs.)
-dokumentasjon av undersøkelse og funn. Resultatet av undersøkelsen skal dokumenteres med beskrivelse i pasientens journal. I tillegg anbefales dokumentasjon av relevante funn ved bilder eller videoopptak. Elektroniske journalsystemer gir mulighet for å knytte disse til journalen. At undersøkelsen er utført dokumenteres i tillegg med ultralyddiagnose (ICPC), også der denne ikke er refusjonsberettiget.
-evaluering av virksomheten. Arbeidsgruppen anbefaler at allmennlegen foretar jevnlig oppsummering av utførte ultralydundersøkelser og evaluerer virksomheten, gjerne i regi av smågrupper/kollegagrupper. Virksomheten bør også evalueres i forhold til om den påvirker henvisningspraksis til annenlinjetjenesten.
- sikkerhet ved apparatur. Ultralydapparater trenger noe tilsyn og vedlikehold. Grunnkursene i foreslåtte utdanningsmodul skal gi opplæring i tekniske aspekter som bør vurderes fortløpende og leverandører bør tilby service og teknisk hjelp ved behov.
Det finnes per i dag ikke retningslinjer for teknisk vedlikehold av ultralydapparater i primærhelsetjenesten. Slikt teknisk vedlikehold må i prinsippet følge de samme retningslinjer som de som er laget for laboratorieutstyr, gjennom NOKLUS (norsk kvalitetsforbedring for laboratorievirksomhet utenfor sykehus) (18) og SKUP(Skandinavisk utprøving av instrumenter for primærhelsetjenesten). (19)Vi anbefaler at SKUP utvides til også å omfatte ultralydapparater.
Utdanningsmodul:
Arbeidsgruppen anbefaler et modulbasert program som går over 2 år. Tidsbegrensningen vil sikre mengdetrening innen for gitte tidsrom. Kursene i modulen bør avsluttes med en prøveslik det gjøres for andre klinisk spesialiteter.
Modulen bør inneholde kurs, praktisk erfaring og hospitering på spesialavdeling. Smågruppevirksomhet vil også gi poeng.
Kurs:
Grunnkurs GK1 og GK2, à minimum 15 t hver (til sammen 30t), med fokus på basal kunnskap om metodens teknologiske basis, dens anvendelse og begrensninger. Samtidig bør kursene tilby gjennomgang av normal og patologisk sonoanatomi, med mulighet for rikelig praktisk øving.
Temakurs: Til sammen 30 t, fordelt på selvvalgte spesialtemaer og à minimum 7 timers varighet.
Praktisk erfaring:
Gjennomføre 200 selvstendige og dokumenterte ultralydundersøkelser
Hospitering:
Minimum 5 dager ved radiologisk eller relevant klinisk avdeling, evt.ved røntgen- institutt eller hos privatpraktiserende spesialist, som driver ultralyddiagnostikk
Smågruppevirksomhet:
Allmennleger som utfører ultralydundersøkelser bør danne lokale smågrupper og drive gjensidig undervisning av hverandre, også med inviterte spesialister. Foredragsholdere må honoreres på vanlig måte, etter Legeforeningens satser.
For at slike smågrupper skal kunne være tellende, må industrien ikke være involvert, utover lån av maskiner, i henhold til legeforeningens regelverk. Denne smågruppevirksomheten må poengberegnes innenfor reglene for etterutdanning, som lokale møteserier; Man må ha deltatt min. 6 undervisningstimer ila 12 mndr for å få godkjenning som tellende timer - inntil 80 poeng.
Dokumentasjon
- Modulen må dokumenteres i LEIF. (Etterutdanning av legespesialister)
- Det forelås at det lages LUPINkurs (legers utdanning på internett)
Det anbefales at det sørges for at kunnskapen holdes ved like ved å gjenta flere temakurs. Vi foreslår problembaserte temakurs med stor egenaktivitet blant kursdeltagerne.