Generalforsamling 2011


Generalforsamling Oppdal 9.3.2011
Dagsorden:
Valg av referent
  1. Godkjenning av dagsorden/innkalling
  2. Styrets beretning
  3. Regnskap 2009
  4. Budsjett 2010
  5. Valg
  6. Innkomne saker
Eventuelt
Styrets beretning 2010
Det er kun avholdt 1 styremøte i perioden. Styremedlemmene har derimot holdt løpende kontakt via internett. Fokus har vært å opprettholde kursaktiviteten. Gjennom arbeidet i legeforeningens arbeidsgruppe «ultralyd i allmennmedisin» har FUA bidratt til akksept innad i legeforening, spesielt vis avis spesialforeningene, for nytteverdien av ultralyddiagnostikk i allmennpraksis.
Fagutvalget har organisert 5 kurs, herunder grunnkurs 1 for nybegynnere (Oppdalsuka i mars, Nordland legeforening/Bodø i september, PMU i oktober) og grunnkurs 2 for viderekomne (Oppdalsuka og PMU). Erfaringene/tilbakemeldingene har vært gode også i år. Grunnkurskonseptet er derfor opprettholdt på Oppdalsuka 2011. Kursdeltakerne ønsker gjennomgående at alle foredragsholdere uansett grunnkurs bør være allmennmedisinere. Styret vil fottsatt benytte radiologisk- og organsspesialistkompetanse under grunnkurs 2, men i mindre utstrekning enn tidligere. Evalueringen av grunnkurs 2 på Oppdal 2011 vil danne grunnlag for senere oppsett. Styret har fått forespørsel fra Nordland legeforening om kurs for viderekomne i juni 2011. Endelig beslutning er ikke fattet.
Styreleder har holdt 2 foredrag om ultralyd på fastlegekontoret ved svangerskap og gyneklogiske problemstillinger (Olav Rutle sitt minnesymposium, Fjærland 2010). Flere styremedlemmer har bidratt med demonstrasjoner på MEDINOR ASA sine temakvelder om ultralyddiagnostikk for fastleger.
Websiden er forbedret og redigeres av Roald Borthne. Det kommer jevnt med henvendelser. Alexander Sandnes har opprettet facebookside for FUAmedlemmer. Tilbakemeldingene ytrer et klart behov for et nettforum hvor aktuelle temaer som apparatvalg, læringsmulighter, brukererfaringer m.m. kan diskuteres.
Årets Normaltariffforhandlinger ga ikke rom for flere ultralydtakster eller økning av beløpet. FUA opprettholder ønsket om én generell takst for ultralyddiagnostikk ved allmennlege, slik det er for andre spesialister.
Referansegruppen for ultralyddiagnostikk i allmennmedisin består av FUA sitt styre og ledes av Karoline van der Hagen. Gruppens aktivitet er i stor grad den samme som FUA sin. Karoline van der Hagen har bidratt med artikler om ultralyd på nettstedet fastlegen.no. Referansegruppen har webadresse legeforeningen.no/id/152175
Økonomien i foreningen er god. Tilsiget av medlemmer er lite ( 9 nye i 2010). Små utgifter og royalties fra ”Oppdalsuka” bidro til at driftsreulstatet ble positivt. En forventer at royalties fra kursarrangører skal bidra til å holde den økonomiske situasjonen stabilt positiv. Tilsiget av nye medlemmer er lite og gamle medlemmer fornyer i liten grad kontingenten.
Styret vil prøve å redusere utgiftene ved å avholde flest mulige styremøter på telefon eller på nettet.
Sveinung Gangstø ga seg i styret ved inngangen til 2010. Vi takker han for strålende innsats og tar han på ordet, at han står til disposisjon senere hen.
Rælingen 29.januar 2011
Styret
R.Borthne, S. Gangstø, M.Glasø, K.van der Hagen, S.Lunde, Alexander Sandnes og AI.Østensen
Forslag til nytt styre (2011):
Roald Borthne
Morten Glasø
Karoline van der Hagen
Olav Karstad NY (vara)
Svein Lunde
Ivar Birger Mediås NY (vara)
Alexander Sandnes (vara)
Geir Stene (styremedlem)
Arne Ivar Østensen
Nytt Fagutvalg:
Karoline van der Hagen (leder)
Akexander Sandnes
Geir Stene
Arne Ivar Østensen
Nytt Takstutvalg:
Roald Borthne
Morten Glasø
Olav Karstad
Svein Lunde (leder)
Nytt forskningsutvalg:
Roald Borthne
Morten Glasø
Ivar Mediås
Alexander Sandnes (leder)
Ny valgkommité:
Roald Borthne
Karoline van der Hagen
Geir Stene (leder)
Webredaktør:
Roald Borthne
Facebook adm:
Alexander Sandnes
Karoline van der Hagen
Nye desisorer:
Svein Lunde
Geir Stene
Revisor:
Ture Lindås Johansen

Forslag til budsjett 2011
INNTEKTER:
Kontingenter 5000
Royalties
Oppdalsuka: 17000
Renter 50
Sum 22050
UTGIFTER:
Styremøter 10000
Webside 300
Bankgebyr 50
Diverse 1000
Annonser
Gaver
Sum 11350
Resultat 10700

DRIFTSRESULTAT FUA 2010
INNTEKTER
Kontingenter 9500
Renter foreningskonto 75
Kursavgifter 0
Royalties fra kurs
Flesland 2009 55945
Oppdal 2010 18000
SUM 83520
UTGIFTER
Styremøter Reiser 6145,5
Mat 510
Møterom 2000
Web-side 235
Kurs Honorar 41500
Reiser 3902
Avgift arrangør 0
Opphold/diett 0
Bankgebyrer 38
Andre Annonser 0
Blomster 395
SUM 54725,5
RESULTAT 28794,5
Bankonto 1593 02 13707
31.12.2009 21381,09
31.12.2010 50176
Differanse -28794,9
02.02.2011 53 676,00