Generalforsamling 2012


Generalforsamling Oppdal  7.3.2012

Dagsorden:

 1. Valg
  av referent
 2. Godkjenning
  av dagsorden/innkalling
 3. Styrets
  beretning
 4. Regnskap
  2011
 5. Budsjett
  2012
 6. Valg
 7. Innkomne
  saker

Eventuelt

styret

 

Styrets beretning 2011

 

Det er kun avholdt 2 ordinære styremøter i perioden.
Styremedlemmene har i stedet holdt løpende kontakt via internett. Fokus har
vært å opprettholde kursaktiviteten. Ved FUA sin representant i Helsedirektoratets
arbeidsgruppe "Nasjonale retningslinjer for bildediagnostikk i
primærhelsetjenesetn" har andre fagmiljøer blitt oppmerksomme, dels på FUA's
aktiviter, dels på nytteverdien av ultralydiagnostikk allerede på
fastlegekontoret. Potensialet er stort, sett i lys av samhandlingsreformen og
det faktum at en kan spare henvisninger til andre og dyrere bildemodaliteter.

 

Fagutvalget har organisert 4 kurs, herunder grunnkurs 1 og
2  på Oppdalsuka i mars, og de samme
kursene for Nordland legeforening/Mosjøen 14.-18. oktober.. Erfaringene og tilbakemeldingene
har vært gode også i år.

Grunnkurskonseptet er derfor opprettholdt på Oppdalsuka 2012.
Vi er også denne gang innvitert til PMU for å holde GK 1 og 2 også der til
høsten.

Kursdeltakerne ønsker gjennomgående at alle foredragsholdere
uansett grunnkurs bør være allmennmedisinere. Styret vil fortsatt benytte
radiologisk- og organsspesialistkompetanse under grunnkurs 2, men i mindre
utstrekning enn tidligere. Evalueringen av Oppdalsuka 2012 vil danne grunnlag
for kursene som planleggs på PMU 2012.

Styret har fått forespørsel fra Troms legeforening om kurs i
løpet av året. Endelig beslutning er ikke fattet.

 

I Hordaland og Akershus har henholdsvis Svein Lunde og Geir
Stene arrangert smågruppemøter i ultraldydiagnostikk for lokale allmennleger.

 

Styremedlem Karoline van der Hagen har holdt foredrag på
kurs i gynekologi og obstetrikk på sykehuset Østfold. Styreleder har holdt
foredrag på Solli-seminaret 2011.

Websiden er forbedret og redigeres av Roald Borthne. Det
kommer jevnt med henvendelser, også fra industrien, som ønsker å reklamere på
våre sider. Styret mener industrien bør inviteres til å ha link til egne sider
på fuanorge.no mot å betale en årsvgift og demed bidra til FUA sin drift.

 

Facebookgruppa er aktiv og får stadig nye medlemmer.
Tilbakemeldingene ytrer et klart behov for et nettforum hvor aktuelle temaer
som apparatvalg, læringsmulighter, brukererfaringer m.m. kan diskuteres.

 

Årets Normaltariffforhandlinger ga ikke rom for flere eller
bedre ultralydtakster. FUA sitt takstutvalg har derfor vært i møte med AF sin
leder Trond Egil Hansen for å påvirke forhandlingene i 2012. Vi meldte vår
bekymring både i forhold til takstenes størrelse og deres begrensede omfang.
Konsekvensen av dårlige takster er at mange fastleger ikke tør investere i
ultralydapparat. Nyrekrutteringen stopper opp og FUA stagnerer. Ny
fastlegeforskrift har tatt fokus bort fra dette problemet. Nettopp diskusjonene
rundt denne og samhandlingsreformen gir oss enda bedre argumenter. Kanskje
ultralyd på fastlegekontorene også bør bli en kommunal opgave.

 

Referansegruppen for ultralyddiagnostikk
i allmennmedisin
består av FUA sitt styre og ledes av Karoline van der
Hagen. Gruppens aktivitet er i stor grad den samme som FUA sin, selv om den
primært er en rådgiver for NFA. Gruppa hadde årsmøte våren 2011 hvor en gikk
gjennom de faglige utfordringene som venter, spesielt i lys av
samhandlingsreform og ny fastlegeforskrift. FUA og referansegruppa er helt
klare på at ultralvirksomhet på fastlegekontoret er et utmerket eksempel på
hvordan fastlegen kan bidra til færre utgifter for kommunen. Referansegruppen
har webadresse på legeforeningen.no.

 

Økonomien i foreningen er god. Tilsiget av medlemmer er høyere
enn i 2010 ( 20 nye i 2011). Foreningen fant rom for å anskaffe en treningsdukke
til bruk på kurs (transvaginal ultralyd). Små utgifter forørvig og royalties
fra "Oppdalsuka" bidro til at likviditeten fortsatt er god. En forventer at
royalties fra kursarrangører skal bidra til å holde den økonomiske situasjonen
stabilt positiv. Det er fortsatt slik at eldre medlemmer i liten grad fornyer kontingenten.

Styret vil prøve å redusere utgiftene ved å avholde flest
mulige styremøter på telefon eller på nettet.

 

Alexander Notto Sandnes ba om å bli permittert fra sine
verv, mens han spesialiserer seg i allmennmedisin. Vi takker han for strålende
innsats og tar han på ordet, at han kommer sterkere tilbake.

Roald Borthne har også bedt om avløsning Han har vært med
siden stiftelsen og har bidratt faglig og sosialt på en meget inspirerende
måte. Vi takker også Roald for strålende innsats,  

men slipper han ikke helt av syne. Styret er avhengig av å
kunne benytte hans kunnskap og erfaring videre. 
 

 

Rælingen 6.februar 2012

Styret

R.Borthne, M.Glasø, K.van der Hagen, Olav Karstad, S.Lunde, Ivar
Birger Mediås, Geir Stene, Alexander Sandnes og A.I.Østensen

Sign.

 

Forslag til nytt
styre (2012):

Roald Borthne (permisjon)

Morten Glasø

Karoline van der Hagen

Olav Karstad

Svein Lunde

Ivar Birger Mediås

Alexander Sandnes (utdannelsespermisjon)

Geir Stene

Arne Ivar Østensen

Shanker Kan (NY)

Marius Christensen
(NY) LEDER

 

Nytt Fagutvalg:

Marius Christensen

Karoline van der Hagen (leder)

Shanker Kan

Geir Stene

 

Nytt Takstutvalg:

Morten Glasø

Shanker Kan

Olav Karstad (NY
LEDER)

Svein Lunde

 

Nytt
forskningsutvalg:

Marius Christensen
(NY LEDER)

Morten Glasø

Ivar Mediås

 

Ny valgkommité:

Marius Christensen

Shanker Kan

Geir Stene (leder)

 

Ny Webredaktør:

Lars Hektoen

 

Facebook adm:

Karoline van der Hagen

 

Desisorer:

Svein Lunde

Geir Stene

 

Ny revisor:

Shanker Kan

DRIFTSRESULTAT FUA 2011
INNTEKTER
Kontingenter 19000
Renter
foreningskonto
89
Kursavgifter 0
Royalties
fra kurs
 Oppdal 2011 16500
SUM 35589
UTGIFTER
Styremøter Reiser 3127
Mat 1100
Møterom 0
Web-side 235
Kurs Honorar 0
Reiser 0
Avgift arrangør 0
Opphold/diett 0
Bankgebyrer 21
Andre Annonser 0
Blomster 0
Undervisningsutstyr 46380
SUM 50863
RESULTAT -15274
Bankonto
1593 02 13707
31.12.2010 50 175,66
31.12.2011 34901,66
Differanse 15274
13.02.2011 37 401,66

BUDSJETT 
FUA 2012
INNTEKTER:
Kontingenter 10000
Kurs 20000
Levreandørlink
webside
30000
SUM 60000
UTGIFTER:
Styremøter 10000
Web-side 250
Undervisningsutstyr 48000
SUM 58250
RESULTAT 1750