Generalforsamling 2014


Referat Generalforsamling Oppdal 5.3.2014

1. Referent: Karoline van der Hagen
2. Dagsorden og innkalling godkjennes
3. Styrets beretning legges frem av Morten Glasø og godkjennes
4. Regnskap 2013 legges frem av Morten Glasø og godkjennes. Det er fortsatt vanskelig å sende ut innbetalingsgiroer til eksisterende medlemmer pga mangel på e-postadresser.
5. Budsjett 2014 legges frem av Morten Glasø og godkjennes. I 2014 er det budsjettert med 10000,- til sekretærarbeid og det forventes at dette betaler seg i form av økte kontingentinnbetalinger.
6. Valg . Morten Glasø ønsker avløsning i ledervervet. Etter diskusjon blir han likevel sittende som leder og deler nå dette vervet med Canh Nygård. Styret utvides med 2 styremedlemmer; Hilde Nummedal og Pål Ager-Wick.
7. Svein Lunde taes opp som æresmedlem i FUA.
8. Innkomne saker
FUA sin framtid: Med bakgrunn i slitasje på styremedlemmer og manglende respons fra myndigheter og fagforening har styret vurdert å legge ned kursvirksomheten fra 1.1.2015. Kurs er vår viktigste aktivitet og det besluttes viderføring av virksomheten inntil videre En omorganisering er nødvendig for å redusere arbeidsmengden til leder, arbeidet må delegeres tydelig. Facebook-gruppen og websiden opprettholdes.
Det arbeides med å arrangere et ”SonoNorway”; liknende arrangementet SonoSweden som ble avholdt i Stockholm i januar . Påtroppende leder vil fortsette å spre informasjon om opplæring på nett i samarbeid med resten av styret. Det er også ønskelig at e-læringskurs på forhånd skal dekke det meste av teoriundervisningen for å øke Hands-on-tiden ytterligere.
Olav Karstad forteller om sine tanker rundt Ultralydakademiet og det besluttes at han får mandat til å utdere denne muligheten med en kostnadsramme på 30000,-.
Referansegruppen for ultralyd i allmennpraksis fortsetter å eksistere, KvdH har bedt NFA om midler til å holde et referansegruppemøte i 2014.

Karoline van der Hagen

styret

Driftsresultat 2014
http://fuanorge.no/files/Resultat2014.pdf