Om foreningen


Kjære kollega,

Diagnostisk ultralyd har gått fra å være en radiologisk modalitet til å bli et bredt klinisk verktøy. Nær sagt alle kliniske spesialiteter anvender teknologien. Takket være billigere og mer praktisk apparatur på den ene siden og teknologiens utrolige egenskaper på den andre, har antall brukere i allmennlegepraksis økt vesentlig. En arbeidsgruppe for sentralstyret i legeforeningen slo i 2010 fast at ultralyd er et nyttig verktøy for allmennlegen. Siden har Norsk forening for allmennmedisin etablert egen referansegruppe for ultralyddiagnostikk i allmennmedisin (leder Karoline van der Hagen), og en har forhandlet fram ultralydtakster i fastlegetariffen

Alle klinikere som anvender ultralyd har som mål å bedre diagnostikken, unngå unødvendige henvisninger og gi pasienten økt trygghet. Diagnostikken skjer samtidig med den kliniske undersøkelsen og kan gi raske avklaringer i tvilstilfeller. Allmennlegens ultralydvurdering skal ikke erstatte radiologens eller organspesialistens kompetanse. Fastlegen kan derimot bli "ekspert" på det normale. Vår styrke ligger fortsatt i pasientsamtalen og den kliniske undersøkelsen. Våre diagnostiske hjelpemidler er ikke avgjørende for når og hvor vi skal henvise, men de er til stor hjelp.

Under Oppdalsuka 2007 ble det arrangert ultralydkurs for allmennleger. Noen av ildsjelene blant oss mente en interessegruppe måtte på plass. Forening for ultralyd i allmennpraksis (FUA) ble stiftet den 6.3.2007. Alle formalia kom på plass med vedtekter, styre, fagutvalg, forskningsutvalg og takstutvalg. Foreningen er registrert i Brønnøysund. Foreningens mål er å kvalitetssikre ultralydvirksomhet i allmennpraksis blant annet gjennom et årlig kursprogram, stimulere til smågruppevirksomhet og til forskning. Foreningen mener ultralydapparatet bør bli like selvsagt som EKG og CRP på fastlegekontoret.

Så langt (januar 2014) teller vi 124 medlemmer. Medlemskontingenten er satt til kr. 500 pr år. Kontingenten bidrar til at  foreningen har et arbeidende styre, er på Facebook og har en oppdatert webside. Betalt årskontingent gir dessuten rabatt på kurs som organiseres av FUA.

Foreningen har kontaktflate mot Legeforeningen, helsemyndigheter og Norsk forening for ultralyddiagnostikk (NFUD). Fagutvalget lager kurs. Forskningsutvalget har kontakt med miljøene på universitetene, i legeforeningen og i helsefortakene.

Styret består av fastleger i full praksis. Vi jobber ideelt, uten honorarer. Kursforedrag og veiledningssesjoner holdes i hovedsak av styremedlemmene. I lys av dette, blir omfanget av kursvirksomheten naturlig nok begrenset (2 uker pr år). Vi opplever stor pågang fra fastlegekollegene. Det er ønske om flere kurs, spørsmål om e-læring på netttet, om økonomi, hvor kan en få faglig støtte osv. 

FUA mener det må bli lønnsomt for fastlegen å drive ultralyddiagnostikk. Vi har formulert noen løsninger:
- Gjennom fastlegetariffen:  Det innføres en "generell" takst, som omfatter alle indikasjoner og som ligger på linje med 24 timers blodtrykksmåling (ca 400kr). Alternativt settes taksten opp til 200 kr, men det gis anledning til å bruke en materielltakst "10u" på 200 kr.
Problemet med fastlegetariffen er at økte ultralydtakster vil føre til reduksjon av andre takster som også burde vært økt 
- Gjennom samhandlingsreformens: Midler kommunene har fått til medfinansiering av spesialisthelsetjenester kan øremerkes fastleger som bidrar til redusert bruk av 2.linje. Bedret diagnostikk og behandling i primærhelsetjenesten vil spare utgifter til polikliniske tjenester, bildediagnostikk og sykehusinnleggelser.
- Praksiskompensasjon til fastleger som driver videre- og etterutdannelse og annet kvalitetstsikringsarbeid av kolleger

FUA vet det er mange fastleger som har oppdaget det faglige løftet ultraldydiagnostikk kan gi, for pasientene og for seg selv. Mange teller på knappene, dels på grunn av den økonomiske usikkerheten, dels fordi utdannelsestilbudet er for lite. FUA arbeider for at alle som vil skal få komme til. Vi trenger din støtte. Vi vet du ikke vil angre. Kontakt oss på linken over.

Morten Glasø
Styreleder FUA


 

Verv i FUA

 

Styre:

 • Morten Glasø ("avtroppende" leder)
 • Cahn Le Nygaard (leder)
 • Karoline van der Hagen
 • Alexander Notto Sandnes
 • Geir Stene 
  Olav Karstad
 • Marius Christensen
 • Canh Le Nygaard
 • Lars Hektoen
 • Hilde Nummedal
 • Pål Ager-Wick

Fagutvalg (under endring):

 • Karoline van der Hagen
 • Shanker Kan (leder)(permisjon)
 • Marius Christensen
 • Geir Stene

Takstutvalg (under endring):

 • Morten Glasø
 • Shanker Kan (permisjon)
 • Olav Karstad (leder)

Forskningsutvalg (under endring):

 • Marius Christensen (leder)
 • Morten Glasø
 • Canh Le Nygaard

Desisorer (under endring):

 • Geir Stene
 • Canh Le Nygaard

Revisor (under endring):

 • Shanker Kan (permisjon)

Valgkomité (under endring):

 • Geir Stene (leder)
 • Shanker Kan (permisjon)

Web redaktør:

Facebookadminstrasjon:
             
             Canh Le Nygaard
             

Æresmedlemmer i FuA:

 • Svein Lunde
 • Arne Ivar Østensen (Post mortem)